Program

STRATEGICZNYM CELEM PROGRAMU W PERSPEKTYWIE WIELOLETNIEJ JEST:

 • Kontynuacja rozwoju Miasta w oparciu o energię, zdolności, umiejętności i kompetencje ludzi młodych oraz wykorzystanie doświadczenia starszych pokoleń.
 • Powstrzymanie nasilającej się fali emigracji ludzi młodych z Gorlic
 • Zachęcenie do powrotu do Gorlic osób, które już wyjechały.

ABY TO OSIĄGNĄĆ NALEŻY KONTYNUWAĆ BUDOWANIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW W ZAKRESIE:

 • ROZWOJU RYNKU PRACY
 • ROZWOJU GOSPODARCZEGO
 • ROZWOJU ZORGANIZOWANEJ TURYSTYKI
 • POPRAWY POZIOMU I JAKOSCI ŻYCIA

ZADANIA JAKIE ZAMIERZAMY REALIZOWAĆ W LATACH 2024 – 2029 W CELU OSIĄGNIĘCIA NASZYCH CELÓW

Dalsze efektywne wykorzystanie środków z Funduszy Europejskich oraz innych dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego.

Realizacja rozpoczętych oraz wdrożenie nowych inicjatyw w zakresie rozwoju rynku pracy i pobudzenia rozwoju gospodarczego poprzez:

 1. Wspieranie przedsiębiorstw tworzących lokalny rynek pracy:
 • wspieranie lokalnych przedsiębiorców, w tym pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych,
 • udzielanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Radę Miasta Gorlice i Burmistrza Miasta pomocy dla przedsiębiorców polegającej m.in. na umarzaniu odsetek, rozkładaniu na raty zobowiązań podatkowych itp.
 • aktywne wykorzystanie wprowadzonego systemu ulg podatkowych dla przedsiębiorców, mającego na celu podniesienie atrakcyjności tworzenia nowych miejsc pracy,
 • realny dialog z przedsiębiorcami co do możliwości udzielania im wparcia mieszczącego się w zakresie zadań samorządu gminnego,
 • rozwój klastra energii i aktywna współpraca w jego ramach.
 1. Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie poziomu inwestowania w Mieście:
 • przygotowanie dalszych terenów i obiektów pod inwestycje, a w szczególności rozszerzenie strefy aktywności gospodarczej przy ul. Bieckiej o nowe tereny,
 • poszukiwanie dalszych terenów pod wykorzystanie inwestycyjne,
 • aktywne promowanie Gorlic jako terenu inwestycyjnego,
 • racjonalne, przejrzyste i równe dla wszystkich przedsiębiorców zasady planowania przestrzennego w Mieście,
 • kontynuacja działań do połączenia Gorlic z siecią dróg ekspresowych oraz rozwoju połączeń kolejowych we współdziałaniu z organami centralnymi, Powiatem, samorządem Województwa oraz innymi samorządami.
 • Kontynuacja działań mających na celu rozwój oferty turystycznej w sposób przekładający się na zwiększenie obrotu gospodarczego.

Dalsze budowanie samodzielnej roli Gorlic jako lidera i centrum kulturalnego regionu, dysponującego własną i niepowtarzalną ofertą turystyczną, w tym inwestowanie w infrastrukturę turystyczną:

 • kontynuacja modernizacji i rozbudowy obiektów sportowych i rekreacyjnych w Gorlicach –

w szczególności modernizacja Hali Sportowej

 • kontynuacja i ukończenie Laboratorium Światła, jako obiektu atrakcyjnego dla turystów,
 • odbudowa potencjału strzelnicy sportowej,
 • rozwój Festiwalu Światła jako cyklicznej imprezy o randze wojewódzkiej,
 • promocja skansenu naftowego w Gorlicach oraz innych obiektów związanych z historią przemysłu naftowego,
 • aktywne działania w celu pozyskania środków na budowę interaktywnego Muzeum I Wojny Światowej na ziemiach polskich.

Kontynuacja i rozwój współpracy z innymi samorządami regionu w celu zrealizowania sieci atrakcji turystycznych:

 • kontynuacja budowy ścieżek rowerowych na ternie Miasta, w powiązaniu z siecią zlokalizowaną na terenie sąsiednich gmin,
 • realizacja we współpracy z Gminą Sękowa dalszych prac w celu rozwoju stoku w Małastowie,
 • aktywna współpraca w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i innych organizacji.

Intensywna promocja Miasta:

 • promowanie marki Miasta Golice i Miasta Światła,
 • promowanie i prezentacja Miasta w ogólnopolskich mediach,
 • promowanie Miasta Gorlice i Ziemi Gorlickiej poprzez profesjonalną organizację i dalszy rozwój dotychczas organizowanych wydarzeń artystycznych i sportowych o charakterze cyklicznym, m.in.
 • Dni Gorlic połączone z rocznicami Bitwy Gorlickiej,
 • Festiwal Światła,
 • Festiwal im. Zygmunta Haupta
 • cykliczne imprezy muzyczne (4 Strony Karpat, AMBIENT, Jesień Muzyczna),
 • cykliczne biegi,
 • Wyścig Górski Magura Małastowska,
 • Gorlicki Wielobój Sportowy,
 • organizacja rajdów turystycznych – pieszych, rowerowych itp.,
 • udział Miasta Gorlice w imprezach promocyjnych, targach i wystawach o charakterze regionalnym, krajowym, zagranicznym,
 • współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie odbywania praktyk studenckich w Gorlicach,
 • rozwój współpracy z uczelniami i klubami sportowymi z kraju i zagranicy, celem odbywania obozów i zgrupowań sportowych w gorlickich obiektach sportowych.

Gorlice miastem atrakcyjnym i bezpiecznym dla mieszkańców.

 1. Dalsza realizacja działań polepszających infrastrukturę:
 • aktywne staranie w celu realizacji zachodniego obejścia Gorlic jako inwestycji koniecznej dla rzeczywistego zmniejszenia korków w Mieście,
 • aktywne staranie w celu realizacji obwodnicy południowej,
 • współpraca z GDDKiA w zakresie uzyskania jak najkorzystniejszego wariantu przebudowy DK28,
 • bieżące usprawnienie układu komunikacyjnego Gorlic – kontynuacja modernizacji istniejących i budowa nowych ulic i chodników miejskich oraz oświetlenia ulic zgodnie z zapotrzebowaniem i stopniem zużycia, m.in. układu komunikacji na Słonecznej skrzyżowania „pod Dukatem”, ronda na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Korczaka,
 • zaplanowana poprawa nawierzchni ulic w obrębie Starówki,
 • budowa nowych miejsc parkingowych,
 • dalsza poprawa substancji komunalnych budynków mieszkalnych w szczególności poprzez realizację:
 • budowy nowego bloku komunalnego,
 • uczestnictwo w inicjatywie SIM,
 • termomodernizację,
 • wymianę stolarki, pokryć dachowych, instalacji gazowych, c.o., elektrycznych, kanalizacyjnych, remonty balkonów itp.,
 • modernizację i remonty obiektów użyteczności publicznej,
 • modernizację budynków szkół oraz ich doposażenie,
 • dalsze regulowanie stanu prawnego budynków komunalnych i innych nieruchomości Miasta.
 1. Kontynuacja działań związanych z budową nowego cmentarza komunalnego, a w razie możliwości rozbudową istniejącego cmentarza komunalnego.
 1. Ochrona środowiska:
 • działania inwestycyjne w celu ograniczenia kosztów dostaw ciepła i wody do budynków poprzez sukcesywną modernizację sieci,
 • realizacja programów mających na celu obniżenie emisji spalin do atmosfery z budynków komunalnych oraz budynków podmiotów prywatnych,
 • rozwój monitoringu stanu środowiska na terenach o szczególnym zagrożeniu,
 • stałe monitorowanie prawidłowości działań realizowanych przez podmioty świadczące usługi z zakresu gospodarowania odpadami – w zakresie kompetencji Burmistrza oraz we współpracy z WIOŚ i innymi właściwymi organami,
 • modernizacja sieci CO, podłączanie dodatkowych odbiorców do sieci komunalnej, modernizacja starych wodociągów.
 1. Oświata, kultura, sport, kultura fizyczna.
 • rozwój sieci miejskich żłobków i przedszkoli,
 • systematyczna poprawa warunków wychowania przedszkolnego i edukacji na poziomie podstawowym,
 • umiejętne wykorzystanie miejscowych zabytków i opracowań do wzbogacania wiedzy uczniów o historii Miasta i regionu,
 • wsparcie sportu dziecięcego, młodzieżowego i masowego,
 • organizowanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji stałych i cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do rodzin i różnych grup wiekowych,
 • dokończenie modernizacji Gorlickiego Centrum Kultury oraz jego wykorzystanie zgodnie z możliwościami i przeznaczeniem,
 • aktywne wykorzystanie budynku „Sokoła” na potrzeby organizacji sportowych,
 • Inicjowanie Gminnych Programów Promocji i Ochrony Zdrowia,
 • kontynuacja działań na rzecz aktywizacji Seniorów,
 • dalsze poszukiwanie funduszy zewnętrznych na rewitalizację zabytkowych obiektów.
 1. Profesjonalne urzędy przyjazne Mieszkańcom:
 • dalsze udoskonalanie pracy Urzędu Miejskiego i innych jednostek w celu skutecznego realizowania ich zadań
 • dopracowana procedura budżetu obywatelskiego jako możliwość wyboru bezpośrednio przez mieszkańców zadań ogólnomiejskich i osiedlowych.
 • kontynuowanie i rozwój form współpracy Miasta z zainteresowanymi grupami mieszkańców.