Program

PROGRAM NA LATA 2018 -2023

Program „Wspólnych Gorlic” jest kontynuacją i rozwinięciem założeń, przyjętych w roku 2014 przez Rafała Kuklę jako kandydata na Burmistrza Gorlic, których celem była poprawa jakości życia mieszkańców Gorlic oraz radykalna zmiana wizerunku Miasta.

STRATEGICZNYM CELEM PROGRAMU W PERSPEKTYWIE WIELOLETNIEJ JEST:

1.       Powstrzymanie nasilającej się fali emigracji ludzi młodych z Gorlic do dużych miast oraz poza granice kraju,

2.       Zachęcenie do powrotu osób, które już wyjechały,

3.       Zatrzymanie postępującego starzenia się populacji Miasta prowadzącego do załamania demograficznego, społecznego i ekonomicznego,

4.       Zapewnienie rozwoju Miasta w oparciu o energię, zdolności, umiejętności i kompetencje ludzi młodych oraz wykorzystanie doświadczenia starszych pokoleń.

ABY TO OSIĄGNĄĆ NALEŻY STWORZYĆ W GORLICACH KORZYSTNE WARUNKI W ZAKRESIE:

  • ROZWOJU RYNKU PRACY
  • ROZWOJU GOSPODARCZEGO
  • ROZWOJU ZORGANIZOWANEJ TURYSTYKI
  • POPRAWY POZIOMU I JAKOŚCI ŻYCIA

ZADANIA JAKIE ZAMIERZAMY REALIZOWAĆ W LATACH 2018 – 2023 W CELU OSIĄGNIĘCIA NASZYCH CELÓW

I.            Dalsze efektywne wykorzystanie środków z Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 jako ostatniej dostępnej puli pomocowej, przede wszystkim na inwestycje mogące przyczynić się do uzyskania wzrostu gospodarczego.

II.            Realizacja rozpoczętych oraz wdrożenie nowych inicjatyw w zakresie rozwoju rynku pracy i pobudzenia rozwoju gospodarczego poprzez:

1.       Wspieranie przedsiębiorstw tworzących lokalny rynek pracy.

–         realizacja programu współpracy szkół i pracodawców regionu w ramach programu „Zostań w Golicach”,

–         wspieranie lokalnych przedsiębiorców, w tym pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych,

–         udzielanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Radę Miasta Gorlice i Burmistrza Miasta pomocy dla przedsiębiorców polegającej m.in. na umarzaniu odsetek, rozkładaniu na raty zobowiązań podatkowych itp.

–         aktywne wykorzystanie wprowadzonego systemu ulg podatkowych dla przedsiębiorców, mającego na celu podniesienie atrakcyjności tworzenia nowych miejsc pracy,

2.       Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie poziomu inwestowania w Mieście:

–         zakończenie działań mających na celu zagospodarowanie wyznaczonych stref aktywności gospodarczej,

–         przygotowanie dalszych terenów i obiektów pod inwestycje,

–         aktywne promowanie Gorlic jako terenu inwestycyjnego,

–         sukcesywne uzupełnianie brakującej infrastruktury technicznej na terenach miejskich przeznaczonych pod inwestycje,

–         racjonalne, przejrzyste i równe dla wszystkich przedsiębiorców zasady planowania przestrzennego w Mieście,

–         we współdziałaniu z Powiatem oraz innymi samorządami – kontynuacja działań do połączenia Gorlic z siecią dróg ekspresowych w szczególności kontynuacja prowadzonych rozmów i działań w sprawie włączenia Gorlic do projektowanej drogi ekspresowej S19 (trasa Via Carpatia).

III.            Kontynuacja działań mających na celu rozwój oferty turystycznej w sposób przekładający się na zwiększenie obrotu gospodarczego.

1.       Dalsze budowanie samodzielnej roli Gorlic jako lidera i centrum kulturalnego regionu, dysponującego własną i niepowtarzalną ofertą turystyczną, w tym inwestowanie w infrastrukturę turystyczną.

–         kontynuacja modernizacji i rozbudowy obiektów sportowych i rekreacyjnych w Gorlicach, w tym basenu otwartego i stadionu GKS Glinik,

–         odbudowa strzelnicy sportowej,

–         rozwój Festiwalu Światła jako cyklicznej imprezy nawiązującej do wydobywania ropy naftowej,

–         promocja skansenu naftowego w Gorlicach oraz innych obiektów związanych z historią przemysłu naftowego,

–         aktywne działania w celu pozyskania środków na budowę interaktywnego muzeum Bitwy Gorlickiej, połączonego z ekspozycją w terenie oraz budowa muzeum z docelowym założeniem przekształcenia go w Muzeum I Wojny Światowej na ziemiach polskich,

2.       Kontynuacja i rozwój współpracy z innymi samorządami regionu w celu zrealizowania sieci atrakcji turystycznych.

–         kontynuacja budowy ścieżek rowerowych na ternie Miasta, w powiązaniu z siecią zlokalizowaną na terenie sąsiednich gmin,

–         realizacja we współpracy z Gminą Sękowa rozpoczętej modernizacji stoku w Małastowie,

–         kontynuacja badań nad zasobami geotermalnymi i ich potencjalne wykorzystanie we współpracy z Gminą Sękowa.

3.       Intensywna promocja Miasta.

–         promowanie marki Miasta Gorlice,

–         promowanie i prezentacja Miasta w ogólnopolskich mediach,

–         promowanie Miasta Gorlice i Ziemi Gorlickiej poprzez profesjonalną organizację i dalszy rozwój dotychczas organizowanych wydarzeń artystycznych i sportowych o charakterze cyklicznym, m.in.

·         Dni Gorlic połączone z rocznicami Bitwy Gorlickiej,

·         cykliczne imprezy muzyczne (AMBIENT, Jesień Muzyczna),

·         cykliczne biegi,

·         Wyścig Gorski Magura Małastowska,

·         Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych,

·         Gorlicki Wielobój Sportowy,

·         organizacja rajdów turystycznych – pieszych, rowerowych itp.,

–         udział Miasta Gorlice w imprezach promocyjnych, targach i wystawach o charakterze regionalnym, krajowym, zagranicznym,

–         współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie odbywania praktyk studenckich w Gorlicach,

–         rozwój współpracy z uczelniami i klubami sportowymi z kraju i zagranicy, celem odbywania obozów i zgrupowań sportowych w gorlickich obiektach sportowych.

IV.            Gorlice miastem atrakcyjnym i bezpiecznym dla mieszkańców.

1.       Realizacja działań polepszających infrastrukturę.

–         realizacja zachodniego obejścia Gorlic jako inwestycji koniecznej dla rzeczywistego zmniejszenia korków w Mieście,

–         usprawnienie układu komunikacyjnego Gorlic – kontynuacja modernizacji istniejących i budowa nowych ulic i chodników miejskich oraz oświetlenia ulic zgodnie z zapotrzebowaniem i stopniem zużycia, w szczególności w zakresie ronda obok stacji benzynowej na Zawodziu i przebudowy skrzyżowania „pod Dukatem”,

–         wyegzekwowanie poprawy wykonania nawierzchni ulic w obrębie zrewitalizowanej Starówki,

–         budowa nowych miejsc parkingowych,

–         dalsza poprawa substancji komunalnych budynków mieszkalnych w szczególności poprzez realizację:

·         termomodernizacji,

·         wymiany stolarki, pokryć dachowych, instalacji gazowych, c.o., elektrycznych, kanalizacyjnych, remonty balkonów itp.,

–         modernizacja i remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym termomodernizacja budynków szkół oraz wykonanie zaplanowanej rewitalizacji budynku „Sokoła” i jego otoczenia,

–         zagospodarowanie odpowiednich terenów w Parku Miejskim na potrzeby jego użytkowników i dalsze zwiększanie atrakcyjności Parku.

–         regulowanie stanu prawnego budynków komunalnych i innych nieruchomości Miasta

2.       Kontynuacja działań związanych z budową nowego cmentarza komunalnego, a w razie możliwości rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego.

3.       Ochrona środowiska.

–         zakończenie procedury mającej na celu usunięcie nielegalnego składowiska odpadów na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” oraz fizyczne usunięcie odpadów z jak najmniejszym obciążeniem budżetu Miasta,

–         kontynuacja i zakończenie działań inwestycyjnych, mających na celu przebudowę oczyszczalni ścieków w celu likwidacji emisji uciążliwych odorów na terenie Glinika,

–         realizacja programów mających na celu obniżenie emisji spalin do atmosfery z budynków komunalnych oraz budynków podmiotów prywatnych,

–         rozwój monitoringu stanu środowiska na terenach o szczególnym zagrożeniu,

–         stałe monitorowanie prawidłowości działań realizowanych przez podmioty świadczące usługi z zakresu gospodarowania odpadami – w zakresie kompetencji Burmistrza oraz we współpracy z WIOŚ i innymi właściwymi organami,

–         zakończenie wymiany taboru autobusowego na niskoemisyjny.

4.       Oświata, kultura, sport, kultura fizyczna.

–         rozwój sieci miejskich żłobków i przedszkoli,

–         systematyczna poprawa warunków wychowania przedszkolnego i edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym,

–         przenoszenie do miejskich placówek nowatorskich rozwiązań organizacyjnych i edukacyjnych z wyróżniających się szkół i przedszkoli Małopolski,

–         umiejętne wykorzystanie miejscowych zabytków i opracowań do wzbogacania wiedzy uczniów o historii Miasta i regionu,

–         wsparcie sportu dziecięcego, młodzieżowego i masowego,

–         udostępnianie szkolnych boisk i sal gimnastycznych mieszkańcom Gorlic,

–         organizowanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji stałych i cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do rodzin i różnych grup wiekowych,

–         kontynuacja modernizacji Gorlickiego Centrum Kultury oraz ponowne zagospodarowanie „Sokoła” na potrzeby organizacji sportowych,

–         Inicjowanie Gminnych Programów Promocji i Ochrony Zdrowia,

–         kontynuacja działań na rzecz aktywizacji Seniorów,

–         dalsze poszukiwanie funduszy zewnętrznych na rewitalizację zabytkowych obiektów.

5.       Profesjonalne urzędy przyjazne Mieszkańcom.

–         Urząd Miejski i inne jednostki skuteczne i przyjazne dla mieszkańców, pracownicy rzetelnie wykonujący powierzone zadania,

–         racjonalne zatrudnienie w administracji, dające drogę rozwoju zawodowego dla ludzi kompetentnych, rzetelnie pracujących na rzecz wspólnoty samorządowej,

–         prawidłowo przeprowadzana procedura budżetu obywatelskiego jako szansa na realizację wybranych bezpośrednio przez mieszkańców zadań ogólnomiejskich i osiedlowych.

–         rozwój form współpracy Miasta z zainteresowanymi grupami mieszkańców,

–         kontynuacja działań zmierzających do minimalizacji, a docelowo eliminacji strat ze strony jednostek organizacyjnych i spółek Miasta,